Laddbox Vasteras

Smarta produkter till bra priser, alltid inklusive installation!

Förmånliga produktpaket med fasta priser! Upptäck våra favoritprodukter, noggrant utvalda i samarbete med pålitliga leverantörer. Hos oss får du alltid färdiga paketlösningar, inklusive snabb och effektiv installation.

Varje paket är skräddarsytt för att möta dina behov och säkerställa högkvalitativa installationer. Med våra fasta priser får du trygghet och överskådlighet i varje affär. Sitt tillbaka, slappna av och låt oss göra det tunga lyftet.

Gör som fler än 40 000 andra kunder - välj Svenska Eljouren för dina installationer!

Laddbox push

Dags för en egen lad­dbox hemma?

Vi på Sven­s­ka Eljouren har hand­plock­at de bäs­ta lad­dboxar­na och erb­jud­er dem till dig till­sam­mans med instal­la­tion till förde­lak­ti­ga pris­er. Vi står för kvalitet och ser­vice och är stol­ta över att över 40 000 kun­der har valt oss för sina elinstallationer.

Sven­s­ka Eljouren garan­ter­ar en prob­lem­fri instal­la­tion och en säk­er laddningslös­ning. Kon­tak­ta oss redan idag för mer information.

Zaptec Tesla Easee Amina

24

Bat­teri till solceller

Sys­tem för lagring av egen­pro­duc­er­ad el, bat­terier i folk­mun, är en teknik som möjlig­gör effek­tiv använd­ning av förny­bar ener­gi genom att lagra över­skottsen­er­gi från sol­pan­el­er till exem­pel. Genom att inte­gr­era bat­ter­i­la­gring kan hushåll och före­tag lagra den ener­gi som pro­duc­eras under soli­ga och använ­da den vid behov, till exem­pel under nat­ten eller vid strömavbrott.

Vi erb­jud­er dig med redan installer­ade sol­celler att kom­plet­tera dem med nyck­elfärdi­ga batteripaket.

15 2

Sol­celler med batteri

Sol­celler med bat­teri är en smart lös­ning som kom­binerar sol­pan­el­er med energi­la­gring för att maximera använd­nin­gen av förny­bar ener­gi. Genom att lagra över­skottsen­er­gi i bat­terier kan hushåll och före­tag använ­da solen­er­gi även när solen inte skin­er, vilket ökar ener­gisjälvförsör­jnin­gen och min­skar beroen­det av elnätet.

Instal­la­tion av sol­celler med bat­teri kan vara en kost­nad­sef­fek­tiv invester­ing på lång sikt och är ett vik­tigt steg mot en mer håll­bar framtid. Vi hjälper dig star­ta din grö­na resa!

Sungrow Ecoflow

15

Grönt teknikav­drag

Det grö­na teknikav­draget är en skat­tere­duk­tion som syf­tar till att främ­ja instal­la­tio­nen av miljövän­li­ga teknolo­gi­er i bostäder. Avdraget kan använ­das för instal­la­tion av sol­celler, lagringssys­tem för egen­pro­duc­er­ad el samt laddningspunk­ter för for­don. Skat­tere­duk­tio­nen uppgår till 20 pro­cent för sol­celler och 50 pro­cent för bat­terier och laddboxar. 

Avdraget dras direkt på fak­tu­ran från oss på Sven­s­ka Eljouren, vilket gör processen smidig för dig som kund. Det max­i­mala avdraget är 50 000 kro­nor per år och person. 

Elcentral

Fun­der­ar du på att upp­gradera din elcentral?

Att upp­gradera till en ny, mod­ern elcen­tral kom­mer ge dig flera förde­lar. Den huvud­sak­li­gaste är ökad säk­er­het — dagens elcen­traler är utrustade med teknik som min­skar risken för eloly­ck­or. Dessu­tom kan en mod­ern elcen­tral effek­tivis­era din energiförbrukning. 

På Sven­s­ka Eljouren står vi redo att hjäl­pa dig genom hela processen, från råd­givn­ing till effek­tiv och säk­er instal­la­tion. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion om våra färdi­ga paketlös­ningar, alltid inklu­sive installation.

Kunskap & fakta om elektricitet och elsäkerhet

Vi jobbar med service. Och för oss sträcker sig den servicen längre än våra elinstallationer. Elektricitet och elsäkerhet är områden vi brinner för och som vi anser vara viktigt att utbilda våra kunder inom. Därför delar vi med oss med tips och information från ett gäng kunniga elektriker på Svenska Eljouren som dagligen möter kunder och varierade utmaningar i svenska hem.

15

Såhär fungerar det gröna teknikavdraget

Sverige har länge legat i framkant när det gäller miljömedvetenhet och hållbarhet. För att uppmuntra övergången till mer hållbara energialternativ har regeringen infört olika incitament, varav ett av de mest betydande är det en skattereduktion för grön teknik, det så kallade gröna teknikavdraget. Denna skattereduktion för installation av grön teknik gör det ekonomiskt fördelaktigt för hushåll att investera i till exempel solceller och laddboxar för elbilar. I denna artikel ska vi utforska vad det gröna teknikavdraget är, hur det fungerar och hur du som svensk kan dra nytta av det vid installation av solceller och laddboxar.

Läs mer

Vi installerar din laddbox fritidshuset

Hur du laddar bilen vid fritidshuset

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Att äga en elbil har blivit allt vanligare, men när det gäller att ladda bilen på landsbygden kan det finnas några utmaningar att övervinna. Med alternativ som att använda ett vanligt schukouttag eller att installera en laddbox finns det flera sätt att hålla elbilen laddad. I den här artikeln ska vi utforska de olika alternativen och fördelarna med att välja rätt laddningsmetod för ditt fritidshus.

Läs mer

Skatteverkets nya stallningstagande

Skatteverket nya ställningstagande om batterilager för stödtjänster

I takt med ökad medvetenhet om hållbar energianvändning och gröna teknologier blir batterilager alltmer populära. Den 25 januari publicerade dock Skatteverket ett ställningstagande kring användningen av batterier för stödtjänster och det gröna teknikavdraget. I denna artikel granskar vi Skatteverkets ställningstagande och dess påverkan på kunder som överväger att installera batterilager.

Läs mer

Sakerhetsrisker med batterilager

Finns det några säkerhetsrisker med batterilager?

Batterilager har blivit en integrerad del av hållbara energilösningar, men med framstegen uppstår även frågor om säkerheten kring dessa energilösningar. Kan batterilager utgöra några säkerhetsrisker? Dagens batterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder är mycket säkra. Risker finns dock alltid. I denna artikel undersöker vi de potentiella riskerna och delar samtidigt viktiga åtgärder för att säkerställa en trygg och pålitlig användning.

Läs mer

Fem fordelar batterilager

Fem fördelar med ett eget batterilager

Att integrera ett batterilager i ditt hem kan vara nyckeln till en mer hållbar och självförsörjande energiframtid. Genom att lagra överskottsenergi från solceller blir du inte bara oberoende av det traditionella elnätet, utan bidrar även till en grönare miljö. I denna artikel utforskar vi fem övertygande fördelar med att investera i ett eget batterilager.

Läs mer

Bli en del av den grona omstallningen

En nybörjarguide till batterilager

Batterilagring är en nyckelkomponent för den som strävar efter hållbar energianvändning och självförsörjning. Men hur börjar du egentligen med batterilagring? I denna nybörjarguide tar vi dig genom de grundläggande stegen för att komma igång med batterilager och navigera genom de viktiga aspekterna av regelverk, planering och tillstånd m.m.

Läs mer

Kontakta oss för att få mer information om våra produkter

AKUT HJÄLP AV ELJOUREN

För akut hjälp ring 010-288 12 40
Vi svarar dygnet runt!

BOKADE ELARBETEN

För att boka in planerade uppdrag på tid som passar dig, fyll i formuläret, ring oss på 010-288 12 40 eller mejla kontakt@svenskaeljouren.se

Vi återkommer med en kostnadsfri offert så fort vi kan, alltid inom 24h!

Max 10mb per bild