Solceller med batteri hero

Solceller med batteri

Lönsamheten och hållbarheten hos solceller har gjort dem till en hörnsten i energiomställningen. För att maximera deras potential och erbjuda en stabil energiförsörjning, har därför solceller med batterilager blivit alltmer attraktivt. Denna kombination av solenergi och avancerad batteriteknik förändrar inte bara hur vi genererar och använder energi, utan det kan även ändra hela vårt sätt att tänka kring hållbarhet.

Läs mer om solceller med batterilager här, och kontakta oss för mer information hur du kan ta del i den gröna energiomställningen.


Våra produktpaket för solceller med batteri

Vi erbjuder 4 olika produktpaket, 2 st med Sungrow och 2 st med Ecoflow. De kommer med en batterikapacitet på mellan 9,6-16 kWh. Läs mer om vardera paket här nedan.

Ecoflow Sungrow

Vilket batteri passar dig?

Ecoflow mobil

EcoFlow Powe­rO­cean

EcoFlow bat­ter­i­lager pas­sar per­fekt för husä­garen som strä­var efter att göra sin livsstil mer håll­bar och oberoende. Med sin kom­pak­ta och stil­re­na design erb­jud­er EcoFlow ett pål­itlig bat­ter­i­lager, vilket gör det möjligt att nyt­t­ja ener­gi i hem­met utan att vara kop­plad till elnätet. Den robus­ta kon­struk­tio­nen och höga kapaciteten gör den ide­alisk för att dri­va elek­tron­ik, kyl­skåp, belysning och andra enheter, vilket ger använ­dar­na en bekväm och bekym­mers­fri upplevelse.

Sungrow mobil

Sun­grow SBR

Sun­grow bat­ter­i­lager pas­sar per­fekt för pri­va­ta hushåll som strä­var efter att opti­mera sin ener­gian­vänd­ning och min­s­ka sina elkost­nad­er. Sun­grow erb­jud­er en möj­lighet att lagra över­skott av ener­gi för senare använd­ning, vilket min­skar ditt beroende av elnätet och ger en mer pål­itlig energiförsör­jn­ing. Sun­grow är ett tryg­gt och säk­ert val för det sven­s­ka hem­met som vill strä­va mot ett net­to-noll hem.

Vad som ingar i var installation

Vad som ingår i vår installation

När du väl­jer Sven­s­ka Eljouren för instal­la­tio­nen av sol­celler med bat­ter­i­lager kan du lita på en heltäckande ser­vice. Våra exper­tin­stal­latör­er tar hand om allt från instal­la­tion av väx­el­rik­tare och bat­teri till smart­mätare och upp­kop­pling mot wifi. Vi inklud­er­ar självk­lart drift­sät­tning samt föran­mälan och slu­tan­mälan till elnät­sä­gare för en smidig process. Vi över­läm­nar alltid en nyck­elfärdig anläggning.

Vi till­han­dahåller alltid en dedik­er­ad pro­jek­tledare som guidar dig genom var­je steg av pro­jek­tet för att säk­er­stäl­la att din solen­ergilös­ning är opti­mer­ad och anpas­sad efter dina behov och önskemål.

Betala solceller med resurs bank

Enkel betal­ning med Resurs

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

 • Direk­t­be­tal­ning: Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly
 • Fak­tu­ra: Upp till 60 dagars betalning
 • Del­be­tal­ning: Upp till 12 månader
 • Fast­pris del­be­tal­ning: Vid större belopp erb­jud­er vi del­be­tal­ning med fastpris

Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren.

Välkom­men till Sven­s­ka Eljouren!

Vad vi erbjuder dig

Vi på Svenska Eljouren levererar och installerar avancerade batterilagerlösningar för solcellsanläggningar i kompletta paket. Våra högkvalitativa batterier, med lång livslängd och mycket höga säkerhet, möjliggör effektiv energioptimering. Vi erbjuder dig kunskap, kvalitetsprodukter och trygghet genom hela kundresan.

Trygghet

Vi är din pål­itli­ga part­ner genom hela processen, från planer­ing till instal­ler­ing och avs­lut. Med vår engager­ade sup­port och bran­schkun­nighet kan du kän­na dig trygg från start till mål.

Säkerhet

Våra bat­ter­i­lager är utfor­made med högs­ta säk­er­hets­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar en trygg och pål­itlig energi­la­gringslös­ning. Säk­er­het är vår pri­or­itet, och de bat­terier vi säl­jer är kon­struer­ade för att erb­ju­da lugn och sta­bilitet när du lagrar el.

Expertis

Vi är expert­er inom bat­ter­i­la­gring och har omfat­tande kun­skap om de senaste teknolo­gier­na inom området. Med vår dju­pa exper­tis kan vi skräd­darsy opti­mer­ade lös­ningar för att möta dina uni­ka energibehov och maximera effek­tiviteten i ditt system.

Kvalitet

Våra bat­ter­i­lager­pro­duk­ter är syn­ony­ma med högs­ta kvalitet och tillför­l­it­lighet. Vi strä­var efter att erb­ju­da pro­duk­ter som inte bara upp­fyller utan överträf­far bran­sch­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar lång­varig pre­stan­da och till­fredsstäl­lelse för våra kunder.

Batterilager till villa

Skippa överpriser på batterilager! Med dagens elpriser får du snabb avkastning på din investering, och med Svenska Eljouren får du en nyckelfärdig lösning som passar just dig. Sluta betala för mycket – välj smart och låt oss maximera värdet av ditt solenergisystem utan att spräcka plånboken!

Öka din självförsörjning

Ett bat­ter­i­lager ökar din självförsör­jn­ing genom att lagra över­skot­tet av gener­erad ener­gi under soli­ga dagar. Använd sedan din lagade ener­gi när solen inte skin­er, vilket min­skar ditt beroende av det tra­di­tionel­la elnätet.

Ekonomiskt fördelaktigt

Du kan min­s­ka din elräkn­ing markant tack vare bat­ter­i­lager. I mån­ga fall kom­mer du kun­na leva på så gott som gratis el under hela sommarmånaderna.

Vanliga frågor och svar om batterilagring

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Maximera solenergin till låg investeringskostnad

Solenergi har blivit en alltmer populär och hållbar energikälla för hushåll runt om i världen. En av de senaste innovationerna som möjliggör bättre användning och lagring av solenergi är solcellsbatterier för hemmabruk.

Så fungerar ett batteri

Grundprincipen bakom batterilagring i hemmet är att lagra överskottet av solenergi som genereras av solceller under soliga dagar för att använda den under nätter eller molniga perioder.

När solceller genererar elektricitet omvandlas den direkt till användbar växelström som kan användas i hemmet. Överskottet av denna el, som inte omedelbart används, riktas till batteriet istället för att skickas ut till elnätet.

Batteriet fungerar som en energilager och lagrar den överskottsel som produceras. På kvällen, när solen har gått ned eller vid låg solintensitet, drar hushållet nytta av den lagrade energin från batteriet istället för att köpa el från elnätet.

Detta system gör hemmet mer självförsörjande, minskar känsligheten mot fluktuerande elpriser och ger möjlighet till oberoende av externa energikällor. Genom att installera ett solcellsbatteri blir hemmet i praktiken sin egen energileverantör och kan optimera användningen av förnybar energi.

Tekniken involverad i dessa batterier, särskilt litiumjonbatterier, har avancerat betydligt, vilket har ökat deras prestanda, livslängd och hållbarhet. Batteri till hus ger inte bara ekonomiska fördelar genom att minska elkostnaderna utan spelar också en viktig roll i att stabilisera elnätet genom att minska belastningen under spikar i efterfrågan.

Vilka fördelar finns det med solceller med batterier?

Att använda batterilagring ger dig möjlighet att maximera utnyttjandet av solenergi, minska beroendet av elnätet och spara på elkostnader samtidigt som du bidrar till en hållbar energianvändning. Dessutom ger batterilagring en extra trygghet under strömavbrott och ger ekonomiska incitament genom gröna teknikavdrag.

1. Mer självförsörjande

Genom att lagra din egen solenergi blir du mindre beroende av externa energikällor och kan vara självförsörjande under längre perioder.

2. Mindre känslig mot elpriset

Genom att lagra överskottet av solenergi och använda den under perioder med låg solintensitet eller på natten minskar du ditt behov av att köpa el från elnätet. Detta kan leda till betydande besparingar på elkostnaderna över tid.

3. Hållbar miljö

Att använda solenergi och lagra den för senare bruk bidrar till en minskning av ditt ekologiska fotavtryck och stöder en hållbar livsstil. Batterilagring minskar behovet av fossila bränslen och minimerar koldioxidutsläppen från traditionell elproduktion.

Dessutom minskar användningen av batterilagring trycket på elnätet och främjar en decentraliserad och resilient energiinfrastruktur, vilket vi alla vet är centralt för en hållbar och motståndskraftig miljö.

4. Grönt teknikavdrag - gynnsam investering

Många länder erbjuder ekonomiska incitament för dem som investerar i grön teknik, vilket gör solcellsbatterier till en lönsam investering på lång sikt. Sverige har skatteförmånen Grönt Teknikavdrag.

Det gröna teknikavdraget är en skattemässig förmån som syftar till att främja investeringar i miljövänlig teknik och hållbara energilösningar. Hushåll som installerar batterilager för att lagra och använda förnybar energi för eget bruk kan dra nytta av detta avdrag.

5. Avlastar elnätet

Genom att lagra och använda egen solenergi avlastar du elnätet och minskar risken för överbelastning och strömavbrott.

Vad räcker 1 kWh till?

Våra batterier har en lagringskapacitet på 9,6-16 kWh. Men hur långt räcker det egentligen? Nedan hittar du en lista på vad 1 kWh räcker till.

 • Ugn (1800 W): 33 minuter
 • Induktionshäll (1800 W): 33 minuter
 • Kylskåp (80 W): 12 timmar och 30 minuter
 • Frys (100 W): 10 timmar
 • Mikrovågsugn (900 W): 1 timme och 7 minuter
 • Vattenkokare (2000 W): 30 minuter
 • LED/LCD TV (60 W): 17 timmar
 • Laptop (40 W): 25 timmar
 • Mobilladdare (5 W): 200 timmar
 • Ledlampa (1 W): 1000 timmar
 • Dammsugare (1000 W): 1 timme
 • Strykjärn (1500W): 40 minuter
 • Hårtork (2000 W): 30 minuter
 • Plattång (50 W): 20 timmar