Svenskaeljouren hero

Elektriker som är proffs och som gärna passar dina tider

Svenska Eljourens elektriker anpassar sig efter dina önskemål och inte tvärtom. Dina elinstallationer bokar vi gärna in samma vecka och på tider som passar dig. Om läget blir akut är vår Eljour snabbt på plats, dygnet runt, oavsett var du bor. Vårt löfte är lyhörd personlig service för dig som värdesätter kvalitet och tillgänglighet hos en behörig elektriker. Det tycker vi att våra kunder har rätt till!

Hör av dig idag för offert direkt med pris, ROT-avdrag och tidplan. Vi ser till att jobbet blir gjort innan det hinner växa till ett irritationsmoment.

Hela sommaren

Vi finns till­gäng­li­ga hela semestern!

Vi erb­jud­er en omfat­tande ser­vice vid både plan­er­ade arbeten och aku­ta jour­er. Vi är till­gäng­li­ga dygnet runt för att säk­er­stäl­la att dina elbe­hov tas om hand när du behöver det som mest. Själv­fal­l­et finns vi till­gäng­li­ga hela som­maren

  • Boka dina oli­ka elpro­jekt ute i som­marstu­gan med oss.
  • Ring vår jour när elen gått i kolonilotten.
  • Vi är helt enkelt din pål­itli­ga part­ner för alla typer av elarbeten!
Sponsor Padelforbundet

Stolt part­ner till Sven­s­ka Padelförbundet

Sedan 2020 är Sven­s­ka Eljouren stolt part­ner till Sven­s­ka Padelför­bun­det, en pop­ulär och sym­pa­tisk idrott som defin­i­tivt för män­niskor samman.

Som medlem­mar i SPF Qual­i­ty Team är vårt fokus att stär­ka juniorverk­samheten samt bistå Padelför­bun­det i arbetet med barn och ung­dom på samtli­ga nivåer. Ett liv i rörelse gör livet roli­gare, tyck­er vi, och till­sam­mans med Padelför­bun­det vill vi bidra till menings­full fritid för unga. 

Det är heller ingen slump att vi fal­lit för just padel! Att det är en snabb sport bety­der plus­poäng för en part­ner som strä­var efter att vara Sveriges snab­baste och mest till­gäng­li­ga elektriker.

Se resurs 1

Enkel betal­ning med Resurs

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

  • Direk­t­be­tal­ning: Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly
  • Fak­tu­ra: Upp till 60 dagars betalning
  • Del­be­tal­ning: Upp till 12 månader


Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren. 

Välkom­men till Sven­s­ka Eljouren!

Eljour i hela sverige

Eljour i hela Sverige, dygnet runt

Sveriges störs­ta eljour är alltid tillgänglig! 

En eljour som snabbt är på plats när du behöver akut hjälp. Oavsett tid på dygnet och var du bor. Våra elek­trik­er har lång erfaren­het av alla typer av aku­ta problem.

Smarta produkter till bra priser

Smar­ta pro­duk­ter till bra priser

Vi har paketer­at våra favorit­pro­duk­ter och tag­it fram färdi­ga paketlös­ningar för dig som kund. Med oss får du alltid fast pris inklu­sive installation.

Som med alla våra jobb kan vi erb­ju­da mark­nad­sledande snabb­het i våra instal­la­tion­er. Kanske behöver du en lad­dbox redan näs­ta vecka? 

Alla typer

Boka en elektriker

Vi fixar alla typer av bokade elin­stal­la­tion­er. Alltid behöri­ga elek­trik­er som har ser­vice i fokus. 

Tes­ta en mod­ern elek­trik­er där du får tid sam­ma vec­ka med våra lokala elek­trik­er. Det tryg­ga valet för säkra elarbeten.

Las vara artiklar

Läs våra artiklar!

Vi job­bar med ser­vice. Och för oss sträck­er sig den ser­vi­cen län­gre än våra elinstallationer. 

Elek­tricitet och elsäk­er­het är områ­den vi brin­ner för och som vi anser vara vik­tigt att utbil­da våra kun­der inom. Där­för delar vi med oss med tips och infor­ma­tion från ett gäng kun­ni­ga elek­trik­er på Sven­s­ka Eljouren som dagli­gen möter kun­der och vari­er­ade utmaningar i sven­s­ka hem.

Proffs pa bade kontor och faltet

Proffs både på kon­toret och på fältet!

Vi job­bar hårt med att erb­ju­da Sveriges bäs­ta upplevelse när det kom­mer till elin­stal­la­tion­er. Det bety­der att vi hela tiden arbe­tar med att vidareut­bil­da vår per­son­al, även de som job­bar på vårt kontor. 

Vår kun­dresa bör­jar när du slår in vårt tele­fon­num­mer eller skickar en för­frå­gan från vår hem­si­da. Den­na kun­dresa ska vara enkel, trevlig och anpas­sad till dig som kund. Vi job­bar hela tiden med att för­bät­tra oss internt och genom det­ta för­bät­tra upplevelsen för dig som kund. 

Välkom­men till ett mod­ernt instal­la­tions­före­tag!

Träffa vårt systerföretag - Rörjour 24/7

Behover du en rormokare2

Behöver du en rörmokare?

Med Rör­jour 247 kan du boka en lokal rörmokare när du behöver hjälp!

Med Rör­jour 247 får du alltid hjälp av en behörig lokal rörmokare. Dom utför alla typer av instal­la­tion­er och givetvis även ser­vice av värmepumpar, elpan­nor. Det du som kund kan räk­na med är att rörmokar­na sät­ter ser­vice främst – och erb­jud­er ledi­ga tider utan onödig vän­tan. Oftast har de tid för dig redan sam­ma vecka!

För din tryg­ghet erb­jud­er Rör­jour 247 även rörmokar­jour dygnet runt när läget är akut.

Svenska Eljouren är alltid tillgänglig

God service gör oss unika. Anlita vår Eljour med jourelektriker i tjänst dygnet runt i hela Sverige eller boka tillgängliga elektriker som snabbt levererar elservice och elinstallationer. Du ska aldrig behöva vänta på en elektriker!

Eljour – Dygnet runt! 

Vår eljour finns där för dig när du behöver akut hjälp. 

Snabbt på plats

Våra jourelek­trik­er strä­var efter att vara plats inom 1 timme, dygnet runt!

Inbokad elektriker – Samma vecka!

Alltid till­gäng­li­ga elek­trik­er: från små­fix i hem­met till sto­ra elinstallationer.

Kvalitet – istället för riskabel DIY

Våra yrkess­kick­li­ga elek­trik­er lös­er din utman­ing med säkra lös­ningar inom el.

Trygghet för dig som kund 

Vi är självklart auktoriserade medlemmar i Elsäkerhetsverket och arbetar för hög elsäkerhet i de svenska hemmen. Chansa aldrig med din el! Som kund hos Svenska Eljouren kan du alltid känna dig trygg.

Elsakerhetsverket
Trygghansa ny
Betala med Swish3
Betala faktura med resurs

Kontakta Svenska Eljouren

AKUT HJÄLP AV ELJOUREN

För akut hjälp ring 010-288 12 40
Vi svarar dygnet runt!

BOKADE ELARBETEN

För att boka in planerade uppdrag på tid som passar dig, fyll i formuläret, ring oss på 010-288 12 40 eller mejla kontakt@svenskaeljouren.se

Vi återkommer med en kostnadsfri offert så fort vi kan, alltid inom 24h!

Max 10mb per bild

Här hittar du våra elektriker runt om i Sverige

Sven­s­ka Eljouren erb­jud­er eltjän­ster på ett nytt sätt: ser­vi­cein­rik­tade elek­trik­er med fullt kund­fokus. Hos oss arbe­tar elek­trik­er som du inte behöver vän­ta på. Oavsett om det gäller aku­ta ären­den eller bokade upp­drag för att exem­pelvis byta väggut­tag, få upp belysning installera golvvärme eller installera lad­dbox till elbilen.

Hos Sven­s­ka Eljouren finns elek­trik­er­hjälp när du behöver det – proffs som gär­na pas­sar dina tider. Vårt erb­ju­dande innefat­tar snab­ba svar, bra pris­er & tryg­ga elin­stal­la­tion­er utför­da på rätt sätt av behöri­ga elek­trik­er runt om i Sverige.

Hittar du inte din stad?

Visa mer

Hitta elektriker i din stad

Allt du någonsin velat veta om el

Elektricitet och elsäkerhet är områden vi brinner för och som vi anser viktigt att utbilda våra kunder inom. Här hittar du allt från mindre tips och information om vad du får och inte får göra med din el samt nyheter från oss på Svenska Eljouren.

TV4 Svenska Eljouren 1

Svenska Eljouren i TV4 nyheterna

TV4 hängde med en av våra elektriker när har utförde en installation av en laddbox i Malmö. Anledningen till detta var att de gjorde ett inslag om den stora och snabba ökningen av användandet av det så kallade gröna skatteavdraget.

Här kan du se klippet från TV4!

Läs mer

Partner Padelforbundet

Stolt partner till Svenska Padelförbundet

Sedan 2020 är Svenska Eljouren stolt partner till Svenska Padelförbundet, en populär och sympatisk idrott som definitivt för människor samman.

Som medlemmar i SPF Quality Team är vårt fokus att stärka juniorverksamheten samt bistå padelförbundet i arbetet med barn och ungdom på samtliga nivåer.

Läs mer

5sakerduintefargora

Elinstallationer – 5 saker du inte får lov att göra själv

Tänk på du är alltid personligen ansvarig för alla typer av elinstallationer du utför på egen hand och det kan vara straffbart att fixa med elarbeten du inte har behörighet för.

Här går vi igenom vad lagen säger.

Läs mer

Koppla in taklampa

Koppla lampa: 5 steg till att koppla in en taklampa

Senast  uppdaterad: 15 april 2024

Att koppla lampa kan ibland vara krångligt, jobbigt och svårt. Speciellt om man aldrig gjort det förr. Olika färger på kablar, beslag och hur du kopplar sockerbitar kan leda till förvirring. 

Läs mer

Installation av SPABAD

Installation av spabad – råd från elektrikern

Drömmer du om att ha nära tillgång till avkopplande bad och funderar på att installera ett eget spabad eller utespa hemma? Här får du råd vad du ska tänka på gällande elinstallationen när du ska installera ett spabad. När behöver du en elektriker? Vad kan du göra själv? Vi svara på dom frågorna.

Läs mer

Installera Spis

Installation av spis och häll – råd & tips

När du ska köpa ny spis finns fler hänsyn än att välja typ, funktioner och bäst-i-test. Du bör även se till att spis och spishäll matchar elinstallationen i ditt hem!

Att installera en spis kan nämligen gå till på olika sätt: anslutning via enfas eller trefas, stickpropp eller fast installation och ofta krävs insats från en behörig elektriker. Här delar våra proffs med sig av goda råd till dig som står inför att koppla in spis, häll eller ugn.

Läs mer