Batteri till solceller

Batteri till solceller

Batteri till solceller gör det möjligt att lagra energi för att använda den senare när solen gått ned. Våra batteripaket fungerar även bra för batterilagring utan solceller, där du kan ladda dem när elpriset är så lågt som möjligt, för att sedan nyttja den sparade energin när elpriserna är högre.

Våra professionella elektriker på Svenska Eljouren kan hjälpa dig att välja rätt batterilagerlösning och installera den på ett snabbt och smidigt sätt. Vi förstår vikten av tillgänglighet och kvalitet, och strävar alltid efter att erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder över hela Sverige.

Våra produktpaket med solcellsbatterier

Kontakta oss för att diskutera dina behov och ta del av fördelarna med batterier. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar framtid och spara pengar på samma gång. Nedan hittar du de olika produktpaket vi erbjuder. Läs mer om dem, eller kontakta oss för mer information.

Batterilagringspaket från pålitliga leverantörer

Ecoflow mobil

EcoFlow Powe­rO­cean batteri

EcoFlow bat­ter­i­lager pas­sar per­fekt för husä­garen som strä­var efter att göra sin livsstil mer håll­bar och oberoende. Med sin kom­pak­ta och stil­re­na design erb­jud­er EcoFlow ett pål­itlig bat­ter­i­lager, vilket gör det möjligt att nyt­t­ja ener­gi i hem­met utan att vara kop­plad till elnätet. Den robus­ta kon­struk­tio­nen och höga kapaciteten gör den ide­alisk för att dri­va elek­tron­ik, kyl­skåp, belysning och andra enheter, vilket ger använ­dar­na en bekväm och bekym­mers­fri upplevelse.

Sungrow mobil

Sun­grow SBR batteri

Sun­grow bat­ter­i­lager pas­sar per­fekt för pri­va­ta hushåll som strä­var efter att opti­mera sin ener­gian­vänd­ning och min­s­ka sina elkost­nad­er. Sun­grow erb­jud­er en möj­lighet att lagra över­skott av ener­gi för senare använd­ning, vilket min­skar ditt beroende av elnätet och ger en mer pål­itlig energiförsör­jn­ing. Sun­grow är ett tryg­gt och säk­ert val för det sven­s­ka hem­met som vill strä­va mot ett net­­to-noll hem.

Vi erbjuder färdiga paketlösningar

Vad som ingar i var installation

Vad som ingår i vår installation

När du väl­jer Sven­s­ka Eljouren för instal­la­tio­nen av bat­ter­i­lager kan du lita på en heltäckande ser­vice. Våra exper­tin­stal­latör­er tar hand om allt från instal­la­tion av väx­el­rik­tare och bat­teri till smart­mätare och upp­kop­pling mot wifi. Vi inklud­er­ar självk­lart drift­sät­tning samt föran­mälan och slu­tan­mälan till elnät­sä­gare för en smidig process.

Dessu­tom till­han­dahåller vi en dedik­er­ad pro­jek­tledare som guider dig genom var­je steg av pro­jek­tet för att säk­er­stäl­la att din solen­ergilös­ning är opti­mer­ad och anpas­sad efter dina behov och önskemål.

Betala solceller med resurs bank

Enkel betal­ning med Resurs

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

 • Direk­t­be­tal­ning: Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly
 • Fak­tu­ra: Upp till 60 dagars betalning
 • Del­be­tal­ning: Upp till 12 månader
 • Fast­pris del­be­tal­ning: Vid större belopp erb­jud­er vi fast­pris med delbetalning


Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren. 

Välkom­men till Sven­s­ka Eljouren!

Vanliga frågor och svar om batterilagring

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

Vad vi erbjuder dig

Vi på Svenska Eljouren levererar och installerar avancerade batterilagerlösningar i kompletta paket. Våra högkvalitativa batterier, med lång livslängd och mycket höga säkerhet, möjliggör effektiv energioptimering. Vi erbjuder dig kunskap, kvalitetsprodukter och trygghet genom hela kundresan.

Trygghet

Vi är din pål­itli­ga part­ner genom hela processen, från planer­ing till instal­ler­ing och avs­lut. Med vår engager­ade sup­port och bran­schkun­nighet kan du kän­na dig trygg från start till mål. Du blir tillde­lad en per­son­lig pro­jek­tledare som tar hand om allting.

Säkerhet

Våra bat­ter­i­lager är utfor­made med högs­ta säk­er­hets­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar en trygg och pål­itlig energi­la­gringslös­ning. Säk­er­het är vår pri­or­itet, och de bat­terier vi säl­jer är kon­struer­ade för att erb­ju­da lugn och sta­bilitet när du lagrar el.

Expertis

Vi är expert­er inom bat­ter­i­la­gring och har omfat­tande kun­skap om de senaste teknolo­gier­na inom området. Med vår dju­pa exper­tis kan vi skräd­darsy opti­mer­ade lös­ningar för att möta dina uni­ka energibehov och maximera effek­tiviteten i ditt system.

Kvalitet

Våra bat­ter­i­lager­pro­duk­ter är syn­ony­ma med högs­ta kvalitet och tillför­l­it­lighet. Vi strä­var efter att erb­ju­da pro­duk­ter som inte bara upp­fyller utan överträf­far bran­sch­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar lång­varig pre­stan­da och till­fredsstäl­lelse för våra kunder.

Batterilager till villa

Skippa överpriser på batterilager! Med dagens elpriser får du snabb avkastning på din investering, och med Svenska Eljouren får du en nyckelfärdig lösning som passar just dig. Sluta betala för mycket – välj smart och låt oss maximera värdet av ditt solenergisystem utan att spräcka plånboken!

Öka din självförsörjning

Öka din självförsör­jn­ing genom att lagra över­skot­tet av ener­gi under soli­ga dagar. Använd sedan ener­gin när solen inte skiner.

Ekonomiskt fördelaktigt

Du kan min­s­ka din elräkn­ing markant tack vare bat­ter­i­lager. I mån­ga fall kom­mer du kun­na leva på så gott som gratis el under hela sommaren.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Vad är solcellsbatterier?

Solcellsbatterier, även kända som solenergibatterier eller solenergilagringslösningar, utgör en kritisk del av den växande solenergiinfrastrukturen. Dessa batterier möjliggör lagring av den producerade solenergin för senare användning, vilket är avgörande för att optimera användningen av solenergi och minimera beroendet av det konventionella elnätet. Solcellsbatterier kan vara av olika typer, men de vanligaste är litiumjonbatterier, som är kända för sin höga effektivitet och långa livslängd.

Hur fungerar ett batteri till solceller?

Grundprincipen bakom ett batteri till solceller är relativt enkel. Under dagtid, när solen skiner och solcellerna genererar elektricitet, används en del av denna elektricitet direkt för att driva hushållsapparater eller ladda elektriska enheter. Överskottet av elektricitet som inte omedelbart används lagras i solcellsbatterierna för senare användning när solen inte är synlig eller under perioder av hög efterfrågan. Batterierna fungerar som energilagringsenheter som kan lagra och frigöra energi vid behov, vilket ger användarna en kontinuerlig och tillförlitlig elförsörjning.

Fungerar batterilagring utan solceller?

Även om batterilagring är mest effektivt när det kombineras med solceller för att dra full nytta av den genererade solenergin, kan batterier också användas som fristående enheter för att lagra och frigöra elektricitet från det konventionella elnätet. De kan laddas från elnätet under perioder av låga priser för att sedan nyttja energin när elpriserna är dyrare. På så sätt fungerar batterilagring utan solceller som en backupkraftkälla eller som ett sätt att optimera användningen av elnätet genom att lagra billigare el för senare användning.

Storlek på batterilager

Storleken på ett batterilager för hemmabruk beror på flera faktorer, inklusive din genomsnittliga elförbrukning, dina energibehov under olika tider på dygnet, samt din eventuella önskan att vara oberoende av det offentliga elnätet under strömavbrott eller för att minska dina elkostnader genom att lagra överskottsel från solpaneler eller annan förnybar energikälla.

Här är några faktorer att överväga när du bestämmer storleken på ditt batterilager:

1. Elförbrukning

Först och främst bör du undersöka din genomsnittliga elförbrukning. Detta hjälper dig att bedöma hur mycket energi du behöver lagra för att täcka dina behov när solen inte skiner eller när elnätet är nere.

2. Solpaneler eller annan förnybar energikälla

Om du har solpaneler eller någon annan form av förnybar energikälla kan du överväga att lagra överskottsenergi för senare bruk. Storleken på ditt batterilager kan då bero på hur mycket överskottsel du genererar och vill lagra. Våra batterier fungerar både med och utan solceller.

3. Strömavbrott

Om du vill vara oberoende av det offentliga elnätet under strömavbrott, bör du överväga hur länge du kan förvänta dig att vara utan ström. Ett större batterilager kan ge dig längre oberoende drifttid.

4. Ekonomiska överväganden

Jämför kostnaden för att köpa och installera ett batterilager med de potentiella besparingarna på elkostnader eller nätavgifter. Det kan vara en avvägning mellan initiala investeringskostnader och långsiktiga besparingar.

5. Tekniska begränsningar

Det kan finnas tekniska begränsningar på platsen för installationen av batterilagret, till exempel utrymmesbegränsningar eller begränsningar för maxeffektkapacitet.

Det är bäst att rådgöra med en professionell för att få en mer exakt bedömning av dina behov och vilken storlek på batterilager som är mest lämplig för dina specifika omständigheter. Kontakta oss på 010-288 12 40 eller telefon för att diskutera hur dina förutsättningar och behov ser ut.

Vad räcker 1 kWh till?

Våra batterier har en lagringskapacitet på 9,6-16 kWh. Men hur långt räcker det egentligen? Nedan hittar du en lista på vad 1 kWh räcker till.

 • Ugn (1800 W): 33 minuter
 • Induktionshäll (1800 W): 33 minuter
 • Kylskåp (80 W): 12 timmar och 30 minuter
 • Frys (100 W): 10 timmar
 • Mikrovågsugn (900 W): 1 timme och 7 minuter
 • Vattenkokare (2000 W): 30 minuter
 • LED/LCD TV (60 W): 17 timmar
 • Laptop (40 W): 25 timmar
 • Mobilladdare (5 W): 200 timmar
 • Ledlampa (1 W): 1000 timmar
 • Dammsugare (1000 W): 1 timme
 • Strykjärn (1500W): 40 minuter
 • Hårtork (2000 W): 30 minuter
 • Plattång (50 W): 20 timmar