Batteri till solceller2

Grön el

Optimera din energianvändning och minska elkostnaderna med våra paketlösningar inom grön el. Vår expertis och skräddarsydda system gör det enkelt för dig att dra nytta av insamlad energi, samtidigt som du sparar pengar.

Utforska våra färdiga lösningar och ta steget mot en mer hållbar och självförsörjande energianvändning idag! Du kan beställa i lugn och ro via vårt formulär, eller ringa oss.

Våra färdiga paketlösningar 2024

Svenska Eljouren erbjuder färdiga paketlösningar, optimerade för att passa perfekt till dina behov. Som experter inom grön el är vi övertygade om att vi kan erbjuda dig batteri och solceller som kommer möta dina alla dina önskemål.

Vi har tagit bort allt krångel, och samlat all information på ett och samma ställe. Läs om våra olika produktpaket och hur installation av batterierna sker här nedan.

Undvik höga timpriser & öka värdet på din villa

Installation i hela sverige

Vi fixar bat­ter­i­lager med instal­la­tion i hela Sverige

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att installera bat­ter­i­lager hem­ma. Hos oss på Sven­s­ka Eljouren kom­mer du uppl­e­va enkel och effek­tiv instal­la­tion. Vårt mål är att göra din kun­dresa så smidig som möjligt, med en per­son­lig bokare från din förs­ta kon­takt fram till avs­lu­tat installationsarbete. 

Ring oss för att boka din instal­la­tion av bat­ter­i­lager, där vi kom­mer ta hand om allt det prak­tiska, anpas­sat utifrån dig och dina önskemål. Med vår fack­kun­skap inom bat­ter­i­la­gring är du garan­ter­ad en lyck­ad lösning.

Manga fordelar mobil

Mån­ga förde­lar med egen­pro­duc­er­ad grön el

Upp­täck förde­lar­na med ett egen­pro­duc­er­ad el för ökad självförsör­jn­ing och håll­barhet! Min­s­ka beroen­det av elnätet, bidra till en grönare miljö och dra nyt­ta av ekonomiska fördelar. 

Sven­s­ka Eljouren erb­jud­er expertråd och hjälper dig genom hela processen för att inte­gr­era ett bat­ter­i­lager i ditt hem. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion och plan­era din väg mot en grönare framtid idag!

Fardiga paket mobil

Färdi­ga paket inklu­sive allt

För att under­lät­ta för dig erb­jud­er vi färdi­ga paketlös­ningar som inklud­er­ar allt du behöver för att kom­ma igång med ditt pro­duc­er­ing av grön el.

Genom att väl­ja en paketlös­ning från Sven­s­ka Eljouren får du en kom­plett och opti­malt anpas­sad lös­ning för dina behov, inklu­sive bat­teri, väx­el­rik­tare och för- & färdi­gan­mälan till ditt elbo­lag. I våra paket ingår självk­lart även instal­la­tion. Vill du ha med sol­celler erb­jud­er vi även sådana lösningar.

Vad vi erbjuder dig

Vi på Svenska Eljouren levererar och installerar avancerade batterilagerlösningar i kompletta paket. Våra högkvalitativa batterier, med lång livslängd och mycket höga säkerhet, möjliggör effektiv energioptimering. Vi erbjuder dig kunskap, kvalitetsprodukter och trygghet genom hela kundresan.

Trygghet

Vi är din pål­itli­ga part­ner genom hela processen, från planer­ing till instal­ler­ing och avs­lut. Med vår engager­ade sup­port och bran­schkun­nighet kan du kän­na dig trygg från start till mål.

Säkerhet

Våra bat­ter­i­lager är utfor­made med högs­ta säk­er­hets­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar en trygg och pål­itlig energi­la­gringslös­ning. Säk­er­het är vår pri­or­itet, och de bat­terier vi säl­jer är kon­struer­ade för att erb­ju­da lugn och sta­bilitet när du lagrar el.

Expertis

Vi är expert­er inom bat­ter­i­la­gring och har omfat­tande kun­skap om de senaste teknolo­gier­na inom området. Med vår dju­pa exper­tis kan vi skräd­darsy opti­mer­ade lös­ningar för att möta dina uni­ka energibehov och maximera effek­tiviteten i ditt system.

Kvalitet

Våra bat­ter­i­lager­pro­duk­ter är syn­ony­ma med högs­ta kvalitet och tillför­l­it­lighet. Vi strä­var efter att erb­ju­da pro­duk­ter som inte bara upp­fyller utan överträf­far bran­sch­stan­dard­er, vilket garan­ter­ar lång­varig pre­stan­da och till­fredsstäl­lelse för våra kunder.

Batterilager till villa

Skippa överpriser på batterilager! Med dagens elpriser får du snabb avkastning på din investering, och med Svenska Eljouren får du en nyckelfärdig lösning som passar just dig. Sluta betala för mycket – välj smart och låt oss maximera värdet av ditt energisystem utan att spräcka plånboken!

Öka din självförsörjning

Ett bat­ter­i­lager ökar din självförsör­jn­ing genom att lagra över­skot­tet av gener­erad ener­gi under soli­ga dagar. Använd sedan din lagade ener­gi när solen inte skin­er, vilket min­skar ditt beroende av det tra­di­tionel­la elnätet.

Ekonomiskt fördelaktigt

Du kan min­s­ka din elräkn­ing markant tack vare bat­ter­i­lager. I mån­ga fall kom­mer du kun­na leva på så gott som gratis el under hela sommarmånaderna. 

Ecoflow Sungrow Trinasolar3

Svenska Eljouren samarbetar med världsledande leverantörer inom batterilager och solceller.

Ecoflow mobil

Ecoflow

EcoFlow är värld­sledande inom porta­bel kraft­teknik och bat­ter­i­la­gring. Med fokus på håll­bara energilös­ningar erb­jud­er de ett brett utbud av bär­bara kraft­sta­tion­er och sol­pan­el­er som möjlig­gör oberoende och håll­bar ener­gian­vänd­ning. Deras avancer­ade teknolo­gi och använ­darvän­li­ga design har gjort dem till ledande inom området, med pro­duk­ter som ger pål­itlig kraft — var­je dag.

Sungrow mobil

Sun­grow

Sun­grow är en värld­sledande aktör inom förny­bar ener­gi och bat­ter­i­lager­lös­ningar. Med över 20 års erfaren­het erb­jud­er de ban­bry­tande teknolo­gi för sol- och vin­den­er­gi samt avancer­ade bat­ter­ilös­ningar. Före­tagets fokus lig­ger på att till­han­dahål­la pål­itli­ga, effek­ti­va och håll­bara energilös­ningar för både kom­mer­siel­la och pri­va­ta kun­der över hela världen.

Trinasolar push fullbred

Tri­na Solar

Tri­na Solar är en lever­an­tör av solen­ergilös­ningar med en imponerande his­to­ria av inno­va­tion och kvalitet. Med lång erfaren­het i bran­schen erb­jud­er de hög­ef­fek­ti­va sol­celler, sol­pan­el­er och kom­plet­ta solen­er­gisys­tem för både kom­mer­siel­la och pri­va­ta kun­der världen över. Före­taget är känt för sin ban­bry­tande teknolo­gi, tillför­l­itli­ga pro­duk­ter och dedika­tion till håll­bar utveck­ling. Med en stark inrik­t­ning på forskn­ing och utveck­ling fort­sät­ter Tri­na Solar att dri­va framti­dens solen­ergilös­ningar och bidra till en renare och mer håll­bar ener­giom­ställ­ning globalt.

Tips till dig som vill satsa på grön el genom batterilagring

  • Ventilerat och brandsäkrat utrymme: Se till att batteriet har rätt ventilation och att det är placerat i ett utrymme som är säkert från brandrisker.
  • Anmäl till elnätsbolaget: Kontakta ditt elnätsbolag innan installation för att följa alla nödvändiga protokoll och säkerställa en smidig anslutning till elnätet.
  • Ligg steget före och kontakta räddningstjänsten: Informera räddningstjänsten om din batteriinstallation för att de ska vara medvetna om eventuella säkerhetsåtgärder vid en nödsituation.
  • Inte bara kapacitet som räknas - räkna ut nyttjandekostnad: Överväg inte bara batteriets kapacitet utan också hur mycket du faktiskt kommer att använda det. Räkna ut den faktiska nyttokostnaden för att se om investeringen är ekonomiskt försvarbar för dina behov.

Anslut dig till effektreserven genom CheckWatt

Hur fungerar checkwatt

Hur funger­ar Checkwatt?

Anslut ditt bat­ter­i­lager till Cur­rent­ly, Check­Watts virtuel­la kraftverk, och tjä­na pen­gar på din energi! 

Genom samar­bete med Sven­s­ka Kraft­nät möjlig­gör Check­Watt frekven­sre­g­ler­ingstjän­ster som stöd­jer elsys­temet och reduc­er­ar behovet av kost­sam­ma investeringar i elnätet. Genom att delta i det­ta ini­tia­tiv kan du aktivt bidra till att säk­er­stäl­la en mer sta­bil och effek­tiv elförsör­jn­ing i Sverige. 

Pris pa batterilagring mobil

Pris på batterilagring

Med hjälp av ett bat­ter­i­lager i din vil­la kan du und­vi­ka höga tim­pris­er sam­tidigt som du har möj­lighet att öka värdet på ditt hem. Priset på bat­ter­i­lager kan dock vari­era, beroende på stor­lek, kapacitet och kvalitet på bat­teri­et i sig. 

Kon­tak­ta oss för ytterli­gare infor­ma­tion kring vår prissättning.

Bidrag till batterilagring mobil

Teknikav­drag för grön el

Det grö­na teknikav­draget finns till­gäng­ligt för dig som vill installera bat­ter­i­lager. Det du erb­juds är en 50% skat­tere­duk­tion av pro­duk­tkost­nad + installation.

Själv­fal­l­et kan du nyt­t­ja avdraget direkt på fak­tu­ran, så kom­mer vi skö­ta resten med Skatteverket.

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information om batterilagring och solceller

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Vanliga frågor & svar om grön el

Här hittar du de mest ställda frågorna om batterilager, och dess svar. Om du har andra frågor än dessa är du alltid välkommen att kontakta oss så kommer vi hjälpa dig vidare.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Planera ditt batterilager

För att maximera fördelarna och undvika potentiella utmaningar är det viktigt att planera noggrant innan installation. Allt från att välja rätt placering och batterityp till att följa lokala regler och kontakta elnätsbolaget kräver förutseende och planering.

Placering

Att välja rätt plats för ditt batteri är avgörande för dess effektivitet. Placeringen bör vara välventilerad och brandsäker för att undvika överhettning eller andra säkerhetsproblem.

Lämpliga förutsättningar:

  • Jämn golvyta
  • Välventilerat
  • Fördelaktigt egen brandcell
  • Nog med fri yta (30 cm framför, bredvid och över batteriet)
  • Bör ej utsättas för värme, (+45 grader), frost, vatten eller direkt solljus
  • Fri väggyta för växelriktare

Vanligtvis kan ett garage, förråd eller källare uppfylla de förutsättningar som krävs för en lämplig placering.

Val av batteri

Valet av rätt batterityp är avgörande för prestanda och hållbarhet när det gäller batterilager för hemmet. Det finns flera olika typer av batterier tillgängliga, var och en med sina unika egenskaper och fördelar. Från litiumjon till bly-syra och nickel-kadmium, varje batterityp har sina styrkor och svagheter.

Genom att förstå skillnaderna mellan dessa batterityper kan du fatta informerade beslut som matchar dina specifika behov och budget.

Vi på Svenska Eljouren erbjuder LFP-batteri. Fördelen med LFP gentemot blybatterier eller andra litiumbatterier är bland annat längre livslängd, inget underhåll, dess lätta vikt samt det faktum att det är extremt säkert.

Elnätsbolaget måste kontaktas

Innan du installerar ett batteri måste du kontakta ditt elnätsbolag. Detta är nödvändigt för att säkerställa att installationen uppfyller alla säkerhetskrav och att du följer de lokala reglerna för anslutning till elnätet. I vårt paketpris ingår det både föranmälan och färdiganmälan till ditt elbolag, så att du slipper allt det praktiska.

Solceller med batteri

Är du intresserad av att installera solceller med batteri? Just denna typ utgör en vital komponent inom hållbar energiomställning. Lösningen ger dig möjlighet att samla solenergi under dagen och lagra överskottet i batterier för senare användning, vilket minskar behovet av fossila bränslen och bidrar till att stabilisera energiförsörjningen.

Batteri till solceller

Har du redan solceller är det kanske ett batteri till solceller som du är i behov av. Här finns möjligheten att skippa solcellerna helt och hållet, och bara installera ett batteri. Då ges du chansen att lagra el när elpriserna är låga, för att sedan nyttja den lagrade elen när priserna är högre.

Planera ditt batterilager utefter dina behov - med eller utan solceller. 

Hur ser regelverket ut för batterilager i hemmet?

Att förstå de lokala reglerna och föreskrifterna för batterilagring i hemmet är avgörande. Regelverket kan variera beroende på plats och kan påverka allt från installationens storlek till de tekniska specifikationerna för batteriet.

Är batterilager en lönsam investering?

Det är alltmer populärt att installera solceller och batterilager. Dagens batterilager pris har sjunkit, tack vare teknikens utveckling. Priset för batterilager för en normalstor villa kan variera beroende på många olika saker. Något som inte visar några tecken på att minska är stödreformerna i form av grönt teknikavdrag. Så att investera i ett batteri för hemmet kan vara ett klok ekonomisk beslut. 

Genom att lagra överskottet av insamlad energi minskar du dessutom ditt beroende av elnätet och kan dra nytta av lägre elpriser under nätspänningstoppar. 

Vilken storlek ska ditt batterilager ha?

Storleken på ditt batteri bör anpassas till ditt hushålls energibehov och systemets kapacitet. En grundlig analys av din elförbrukning och -produktion är nödvändig för att dimensionera batterilagret på ett optimalt sätt. Om du är osäker eller har frågor kan du alltid kontakta oss för att få rådgivning.

Svenska Eljouren erbjuder just nu 10 kWh och 15 kWh - välj det som passar dig och ditt boende bäst.  

Finns det några säkerhetsrisker med batterilager?

Med rätt installation och underhåll är batterier säkra. Men det är viktigt att vara medveten om och hantera potentiella risker, inklusive överhettning, kortslutning och brand. Därför är korrekt placering, ventilation och användning av brand- och säkerhetsåtgärder avgörande.

Vilka typer av batterier finns det?

Det finns flera typer av batterier tillgängliga för ellagring, inklusive litiumjon, bly-syra, och nickel-kadmium. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att överväga faktorer som livslängd, prestanda och underhållsbehov innan du gör ditt val.

Måste du ha solceller för att ha ett batterilager?

Även om solceller är en optimal kombination med batterilagring för att maximera användningen av solenergi, är det tekniskt möjligt att installera ett batterilager utan solceller. Vi på Svenska Eljouren erbjuder produktpaket både inklusive och exklusive solceller.

Sammanfattning

Att investera i ett batteri för hemmet är ett steg mot en mer hållbar och oberoende energiframtid. Genom att noggrant planera och överväga alla aspekter av installationen, från tekniska detaljer till regelverk och ekonomi, kan du dra nytta av alla fördelar med batterilagring och samtidigt bidra till en grönare framtid.

Tänk på att hålla dig uppdaterad om de senaste priserna för att lagra energi 2024 för att göra den mest informerade och kostnadseffektiva beslutet för ditt hem och din plånbok.

Läs mer om grön el i våra artiklar

Vi jobbar med service. Och för oss sträcker sig den servicen längre än våra elinstallationer. Elektricitet och elsäkerhet är områden vi brinner för och som vi anser vara viktigt att utbilda våra kunder inom. Därför delar vi med oss med tips och information från ett gäng kunniga elektriker på Svenska Eljouren som dagligen möter kunder och varierade utmaningar i svenska hem.

Installation av batterilager med Check Watt

Installation av batterilager med CheckWatt

Installation av ett batterilager i hemmet blir alltmer populärt bland villaägare eftersom det inte bara erbjuder potentiella besparingar på elräkningen utan också möjligheten till extra inkomst genom att ansluta det till CheckWatt genom Effektpoolen.

I denna artikel går vi igenom stegen som krävs för att installera batterilagret och ansluta det till CheckWatt och hur du kan dra nytta av det för att generera mer inkomst och spara pengar på din elräkning.

Läs mer

Vad ar ett batterilager

Vad är ett batterilager?

I en värld där hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, framträder batterilager som en nyckelkomponent inom energisystemet. 

Denna artikel utforskar vad ett batterilager är, dess funktioner och de mångsidiga fördelarna det erbjuder för både individuella fastighetsägare och det större elnätet.

Läs mer

Rotavdrag

Utökade rotavdraget för 2024 – så är det utformat

Regeringen har i september 2023 beslutat om en rad åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Ett av de mest betydelsefulla besluten är höjningen av taket för rotavdraget, något som kommer att gälla under hela 2024. Från och med 2024 kommer du som privatperson kunna dra av upp till 75 000 kronor per år för arbetskostnader i samband med renoveringar och ombyggnationer av bostaden. Här ger vi en översikt över de viktigaste aspekterna av det utökade rotavdraget.

Läs mer

Minska elforbrukning

Minska elförbrukningen hemma – så gör du

Med historiskt rekordhöga elpriser och en prognos som tyder på att de inte lär sjunka i vinter är det mer aktuellt än någonsin att ta ansvar för sin egen elförbrukning. Som proffs på el vet vi att små, medvetna beteendeförändringar kan göra en stor skillnad när det kommer till att spara energi. Det kan handla om att släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning när den inte används, men det finns fler kraftfulla åtgärder du kan ta till. I denna artikel guidar vi dig genom praktiska tips och kreativa lösningar på olika nivåer som hjälper dig att minska din elförbrukning, och därigenom sänka dina elkostnader.

Läs mer

Propp har gatt

Hur ser man om en propp eller säkring har gått?

Om strömmen går, om det blir mörkt hemma eller om spisen eller något annat plötsligt inte fungerar så kan det vara proppen eller säkringen som gått. Alternativt att jordfelsbrytaren har slagit ifrån. Detta sker för att skydda ditt elsystem från överbelastning eller annat elfel. 

I denna artikel går vi igenom hur en trasig säkring ser ut – och vad du i så fall ska göra.

Läs mer

Plejd produkter

Genomgång av PLEJDS produkter – Vi hjälper dig vid installation av PLEJD

Som en av Sveriges största elfirmor hjälper vi kunder i hela landet med transformation till smarta hem – och givetvis även till smart belysning. 

Plejds produkter gör smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig. Med Plejd kan du styra belysningen med mer än bara ett knapptryck och istället fjärrstyra den med en mobilapp, skapa automatiseringar som passar dig och koppla ihop din belysning med andra smarta hem system.

I denna artikel går vi igenom vilka produkter PLEJD erbjuder och hur dom kan hjälpa dig.

Läs mer